Adatvédelmi tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Nyomda- és Papíripari Szövetség 

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 

Cégjegyzékszám: 01-02-0003072 

Adószám: 19651965-2-43 

 

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

 

I. 
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

 

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Nyomda- és Papíripari Szövetség 

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 

Weblap: fedprint.hu 

Kapcsolattartó: Dr. Peller Katalin 

Telefon: 30/9779 669 

E-mail: peller@fedprint.hu 

 

Adatfeldolgozás: 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

 

Webanalitika 

Név: Google Ireland Limited 

Cím: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland 

Telefon: N/A E-mail: N/A 

Weboldal: https://www.google.com/ 

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, látogató azonosító süti (cookie) 

Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése 

 

Szerver szolgáltatás, adatmentések, email és dokumentum kezelés 

Név: e-Communication Kft. 

Cím: 1141 Budapest, Vízakna utca 4. 

Telefon: +36 1 613 2634 

E-mail: hello@e-com.hu 

Weboldal: https://e-com.hu/ 

Tárolt adatok: levelezés, naptár bejegyzések, telefon kontaktok, titkosított statikus állományok. titkosított adatmentések 

Műveletek: email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, tárhely biztosítás, szerver monitoring 

 

Éles adatokat tartalmazó szerverekhez kizárólag a legszűkebb szükséges körnek van hozzáférése. Minden hozzáférés szigorúan logolt, SSH kulccsal és jelszóval többszörösen biztosított. 

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. 

 

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. 

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. 

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. 

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. 

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. 

 

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között. 

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 - Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1114 Budapest, Bartók B. út 41 címre vagy elektronikusan a peller@fedprint.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 

 

Külföldi adattovábbítás:

  • adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre nem továbbítunk. 

 

II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 

Adatkezelési célok: 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a) szerződéses kapcsolat alapján, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük; 

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység; 

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel); 

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából; 

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; 

f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából 

 

Adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges 

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja: 

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság. 

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok. 

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. 

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek. 

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 - beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket

 - beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

 - szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés

 - tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről 

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén) 

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.) 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. 

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

 

III. 
Érintetti jogok: 

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

 

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

IV.
Adatvédelmi incidens: 

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. 

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.
Jogorvoslati tájékoztatás:

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

VI.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

 

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi. 

Kelt: Budapest, 2018.05.10